<    
     

 

 

 

   
     

 

 

 

   
     

 

 

 

   
     

 

 

 

   
  Installation view: Blind White, Diaz, Toronto.